روش اول: از طریق شماره همراه
شما می توانید با ارسال عدد 99 به رمز عبور جدید را دریافت کنید.
روش دوم:از طریق ایمیل